Anläggningsprojekt Kundprojekt Kontakt
Image
Kostnadskontroll i Anläggningsprojekt

I verksamhetssystemet lyfter vi upp en lägesbild av de ingående entreprenaderna. Den kompletteras med alla andra kostnader inom projektet. Till detta lägger beställaren prognos för tillägg, både beställda och befarade tillägg. Allt på en summanivå istället för kontraktens detaljer.

Image
Detaljkontroll av Entreprenadkontrakten

Mätsedel med utvecklat stöd för kontroll inom utförande- eller totalentreprenader används i flera järnvägsprojekt och markanläggningar. Mätansvariga och byggledares behov har styrt utvecklingen. Nu kan nya entreprenader starta upp i Visec menue inom någon timma och dra nytta av tidigare arbete.

Image
Kvalitetssäkrat

Visec menue är kvalitetssäkrat därför att alla värden och information är spårbara med namn och datum när de lagras i databasen.

Image
Värdeskapande

Visec menue har utvecklats i nära samarbete med människor inom anläggningsbranchen. Prognoshantering och kostnadsstyrning kan ske kontinuerligt. Avstämning med lägesrapport skapas periodiskt eller vid behov. Med sparad historik har vi en bild över det som skett mellan avstämningarna.

Visec menue kan hjälpa hela vägen

Stacks Image 305
Detaljkontroll av Entreprenadkontrakten

Visec menue kan hantera utförandeentreprenader och totalentreprenad med betalningsplan lika tydligt. Visec menue stöder att projektbudgeten upprättas helt efter entreprenadens arbetsmodell. Entreprenad med delad risk kan med fördel utnyttja Visec menue för uppföljning faktisk resursåtgång och kostnader inklusive påläggshantering.

Genomförande

Genomförandet följs i tre nivåer. Överenskommen budget eller kontrakt med prislista ger en basnivå. Alla förändringar bygger på basen och ger slutkostnadsprognos i en helt egen nivå med möjlighet till noteringar. Tredje nivå med faktiska uttag, också med noteringar hanteras efter perioder med faktureringsunderlag.

Förändringar

Förändringar inom kontrakt typ PM och mängdändringar hanteras mot budget eller kontrakt. Ändringar, tillägg och avgående poster särskiljs som ÄTA-arbeten. Här finns stöd för kalkylering med kontrakterade resurspriser och påläggs-satser.

Roller

I Visec menue kan vi skräddarsy rapporter. Då kan administrationen förenklas och fördelas på fler medarbetare.

Information

All data kan presenteras i olika vyer efter behov som kan skilja sig från projektbudgetens uppdelning. Exempelvis kan tidplanens kritiska linje kopplas till motsvarande kostnadsposter. Därmed kan en snabbanalys av kostnad jämfört med tiden presenteras kontinuerligt av Visec menue.